Als u werkt met medicinale gassen is het van essentieel belang dat u de risico’s en gevaren kent van het gas waarmee u werkt. In de veiligheidsinformatiebladen (VIB) vindt u de volgende informatie:

 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
 2. Identificatie van de gevaren
 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen
 4. Eerste hulpmaatregelen
 5. Brandbestrijdingsmaatregelen
 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
 7. Hantering en opslag
 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
 9. Fysische en chemische eigenschappen
 10. Stabiliteit en reactiviteit
 11. Toxicologische informatie
 12. Ecologische informatie
 13. Instructies voor verwijdering
 14. Informatie met betrekking tot het vervoer
 15. Regelgeving
 16. Overige informatie

Veiligheidsinformatieblad Stikstof

Veiligheidsinformatieblad Stikstof diep gekoeld

Veiligheidsinformatieblad Zuurstof medicinaal gasvormig

Veiligheidsinformatieblad Zuurstof medicinaal vloeibaar


Zoekt u een VIB van een product dat hier niet tussen staat, neemt u dan contact met ons op.